سفارش تبلیغ
صبا ویژن

جیک نزن

جیک نزن

مادر : دختر حرف نزن تو بزرگی

بابا : دخترم تو  که دختر هستی نباید این کارها را کنی

دوست : خیلی سبک سری نکن 

معلم : شما دخترها باید از مادرتان الگو برداری کنید و احترام را ..

برادر: حرف نزن خفه شو

عشقم : این قدر بلند بلند حرف نزن  صدات تو موبایل میژیچه مامانم متوجه میشه

پس همان بهتر حرف نزنم

 


اموخته ام

 

 


آموخته ام که : همیشه کسی هست که به ما احتیاج دارد.
آموخته ام که : هیچ وقت هیچ وقت قضاوت نکنم.
آموخته ام که : انسان های بزرگ هم اشتباه می کنند.
آموخته ام که : همیشه همیشه بخندم.

آموخته ام که : هرگز نگذارم کسی عصبانیتم را ببیند.
آموخته ام که : به انسان ها مانند سکوی پرتاب نگاه نکنم.
آموخته ام که : هرگاه که ترسیده ام ، شکست خورده ام.
آموخته ام که : غرور انسان ها را هرگز نشکنم.
آموخته ام که : هرگز وابسته کسی نباشم.
آموخته ام که : زمان زیادی نیاز است تا من به آن شخصی تبدیل شوم که آرزویش را دارم .

آموخته ام که : یا تو رفتارت را کنترل می کنی یا رفتار تو را کنترل می کنند .

آموخته ام که : گاهی اوقات از کسانی که انتظار دارم در هنگام شکست مرا یاری کنند ، سخت ترین ضربه را خواهم خورد.

آموخته ام که : گاهی اوقات حق دارم عصبانی شوم اما این حق را ندارم که ظالم و ستم کار باشم .
آموخته ام که : زندگی را از طبیعت بیاموزم ،


مواظب باش

مواظب افکارت باش آنها تبدیل به کلمات میشوند. مواظب کلماتت باش آنها اعمالت می شوند. مواظب اعمالت باش آنها عاداتت می شوند. مواظب عاداتت باش آنها شخصیتت میشوند. مواظب شخصیتت باش آن سرنوشتت می شود